Kommuner som stiller opp for folks helse og livskvalitet

Det er staten som eier spesialisthelsetjenesten – sykehusene – i Norge. Men mye av det arbeidet som skal gjøres for din og min helse skjer før man havner på sykehus – og etter at man har vært der. Da spiller kommunene en viktig rolle. Gjør de jobben sin godt, kan mange innbyggere bli spart hele turen til sykehuset eller behandlingsinstitusjonen – og samfunnet kan bli spart for store utgifter.

Forebygging hjelper

Norge er et av de landene i verden som har et tilnærmet gratis helsevesen. Det er et adelsmerke for det norske samfunnet. Det brukes mange helsekroner i Norge. I spesialisthelsetjenesten, naturligvis. Men også i kommunene, for eksempel i tilknytning til sykehjem og hjemmetjenester. Eller når du og jeg går til fastlegen så ofte vi har behov for det, og det offentlige plukker opp regningen.

Det er et godt system, som har bidratt til at folkehelsa er bedre i Norge enn i veldig mange andre land. God folkehelse betyr en friskere befolkning. I sum er norsk helsevesen mye billigere å drive enn for eksempel det amerikanske.

Det betyr ikke at ting ikke kan gjøres bedre. Ikke minst når det gjelder forebygging. Det å holde folk friske er penger spart på lang sikt, det gir lykkeligere innbyggere og friskere arbeidstakere.

Barn og ungdom

Mange av de mønstrene som danner uhelse senere i livet blir dessverre skapt når man er ung. Godt forebyggende arbeid blant barn og ungdom kan være avgjørende for om hver enkelt blir en ressurs for seg selv og samfunnet når han eller hun blir voksen.

Ikke minst når det gjelder psykisk helse – en viktig årsak til utenforskap og sykefravær – er forebygging blant barn og ungdom viktig. Helsestasjonene og barne- og ungdomspsykiatrien i kommunen kan spille en avgjørende rolle. Hvis politikerne i din kommune tør og vil satse på barn og unge.

De mest utsatte

Noen barn og unge er mer utsatte enn andre. De som har voksne rundt seg som ikke evner å ta vare på dem. De som utsettes for vold, misbruk og omsorgssvikt. De behøver den tryggheten samfunnet kan gi dem mer enn noen.

Det krever en velfungerende barnevernstjeneste i den enkelte kommune. Det krever ressurser og prioritering fra politikerne. Og det krever at man forstår at barnevern handler om barn – ikke om penger.

Mange kommuner velger å plukke opp regninga, men sende jobben til andre. På den måten har private barnevernsinstitusjoner poppet opp som paddehatter. Noen av dem er drevet av ildsjeler med et ærlig ønske om å gjøre en innsats for de utsatte barna. Men alt for mange er drevet av mennesker uten kompetanse på barnevern, og uten andre motiver enn å hente penger ut av kommunekassene.

Derfor må vi ha kommuner som stiller opp for de aller mest utsatte. Vi må ha politikere som forstår at det å beskytte utsatte barn er deres jobb. Det handler om å ta ansvar. Hva mener partiene i din kommune?

Mestring av eget liv og livskvalitet

En del av innbyggerne kan trenge hjelp til å mestre eget liv for kortere eller lengre perioder. Det kan skyldes rusproblemer og psykisk helse. Eller det kan skyldes kroniske sykdommer eller funksjonshemming. Da må kommunen stille opp. Om NAV-kontoret og hjemmetjenesten gjør godt arbeid, gir det økt livskvalitet. Eller muligheter for å komme seg inn i meningsfull aktivitet og i arbeidslivet.

Hvordan vil du ha det i din kommune?

Tidlig innsats er viktig for å unngå at noen faller utenfor. I en god kommune tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet. De spiller på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige krefter for å bygge sterke fellesskap.

Valget 14. september er et retningsvalg. Da er det du som bestemmer hvem som skal sitte i det politiske førersetet i kommunen din. Før den dagen bør du sjekke med partiene lokalt hva de mener om det som er de viktigste sakene for deg.