Kommuner som stiller opp for hus og hjem

De fleste av oss har kjent på følelsen. En nøkkel i hånda. En lås som sier klikk. En dør som glir opp. En leilighet som på en eller annen måte er vår. Den første. Kanskje er det en studenthybel som vi har fått låne av samskipnaden. Kanskje er det et krypinn vi har leid. Kanskje har vi kjøpt den selv, etter en nervepirrende budrunde der tusenlappene rant fortere enn svetteperlene på panna.

Å ha et sted å bo er et grunnleggende velferdsgode. Vi må ha det alle sammen. Fordi behovene endrer seg med livsfase, familiestørrelse, økonomi og smak kan ikke det offentlige tilby bolig som pakkeløsning til innbyggerne. Vi må ha valgmuligheter. Men det betyr ikke at staten og kommunene ikke skal stille opp for de som trenger bolig.

Boliger bygges på dugnad

LO har som mål å medvirke til en politikk som sørger for at alle bor trygt og godt. For å få til dette trengs et omfattende dugnadsarbeid. Staten, kommunene, fagbevegelsen og private aktører må sammen sørge for økt boligbygging, og for å sikre lettere tilgang til boligtomter. Politikken må virke sammen og alle må ta ansvar.

Kommuner som stiller opp er sentrale bidragsytere i dette arbeidet. Gjennom systematisk planarbeid kan kommunene sørge for at det finnes tomter tilgjengelig for boligbygging, og at det finnes velferdstilbud som barnehager, skoler og kollektivtransport i de områdene som er aktuelle for utbygging.

Med et godt planarbeid kan kommunene også forhindre at boligbyggingen kommer i konflikt med andre viktige interesser, som jordvern, markagrense eller andre hensyn. Kommunene kan også bidra til en balansert utbygging der det gis rom for både små, midlere og store enheter. Målet må være et boligmarked for alle.

Et boligmarked for alle

Det er ikke bare bare å bli boligeier i Norge. Inngangsprisen er høy. Over mange år har det vært lav boligbygging  i forhold til befolkningsvekst, arbeidsinnvandring og flyttemønster. Det har ført til en sterk økning i boligprisene. Spesielt unge i etableringsfasen og andre med lav betalingsevne rammes hardt.

En god kommune stiller opp for ungdommen på boligmarkedet. Alternativet er ofte at ungdommen blir boende hjemme hos mor og far – og at livet stanser opp på flere vis. Eller at de gir opp kommunen, og flytter til et sted der det er lettere å finne bolig.

Kommunene har mulighet til å hjelpe ungdom i etableringsfasen med førstehjemslån fra Husbanken, og ved å stimulere til bygging av billige boliger. Hva mener politikerne i din kommune om boliger til ungdom?

Både for eiere og leiere

Det er utfordrende for mange, spesielt unge, å ta steget fra leiemarkedet til å eie. Ja, selv en leid leilighet kan være utenfor økonomisk rekkevidde. I Norge har drømmen vært å eie sin egen bolig. Det er jo bra. Men det må likevel finnes utleieboliger for de som av en eller annen grunn ikke kan eller vil eie.

Her har kommunene en viktig oppgave. Hvis markedet svikter og ikke tilbyr nok utleieboliger, kan kommunene sikre seg tilgang til kommunale utleieboliger i nye utbyggingsprosjekter.

Ta vare på de svakeste

I et samfunn er det alltid noen som har det vanskeligst. En sosial boligpolitikk må bidra til å motvirke at mennesker kommer i et sosialt og økonomisk uføre. Utsatte grupper må få muligheten til et selvstendig liv på egne premisser. Forsvarlige og trygge boligløsninger gjennom målrettede støtte- og tilskuddsordnigner som for eksempel bostøtte kan bidra til dette.

 De nyttige studentboligene

At det bygges studentboliger er av flere grunner god politikk. Studentene får tilgang til rimelige boliger, og slipper å bevege seg ut på et tøft og dyrt leiemarked. Og når studentene i større grad får tilgang på studentboliger, vil presset på leiemarkedet igjen dempes. Også resten av boligmarkedet reagerer positivt når flere boliger bygges.

For at bygging av studentboliger skal kunne skje, må det finnes tomter å bygge på. Kommuner som stiller opp tilbyr gode tomter til bygging av studentboliger til en overkommelig pris til studentsamskipnaden som i dag har ansvaret for bygging av studentboliger. Studentsamskipnaden er et samarbeidsorgan mellom staten og studentene. Tilskuddet til bygging av studentboliger bestemmes hvert år i statsbudsjettet.

Et boligmarked for absolutt alle

En ting er å finne et sted å bo. En annen ting er å finne et sted og bo som passer dine behov – uansett. Det er viktig at det bygges et tilstrekkelig antall boliger som er tilpasset funksjonshemmede.

Hvordan vil du ha det i din kommune?

Det finnes mange virkemidler som kommunene kan bruke for å gjøre det lettere for folk å skaffe seg bolig.  En god kommune ser det som sitt ansvar at alle skal ha tak over hodet. I denne kommunen tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet. De spiller på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige krefter for å bygge sterke fellesskap.

Valget 14. september er et retningsvalg. Da er det du som bestemmer hvem som skal sitte i det politiske førersetet i kommunen din. Før den dagen bør du sjekke med partiene lokalt hva de mener om det som er de viktigste sakene for deg.