Kommuner som stiller opp

Lokalvalg 2015

Kommuner som stiller opp – det er ditt valg!

I en god kommune tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet. De spiller på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige krefter for å bygge sterke fellesskap.

Det er politikerne i din kommune som bestemmer hvordan barnehagen og skolen til ungene skal være.

Det er politikerne som bestemmer om bestemor skal tas vare på av noen som tenker at profitt er viktigere enn omsorg. Eller om man heller skal satse på å ruste opp den kommunale eldreomsorgen.

Det er politikerne som bestemmer om korps og idrettslag må betale markedsleie for øvingslokaler og baner, eller om det viktigste er at barn og ungdom får et godt tilbud.

Det er politikerne som bestemmer om man skal støtte opp under det seriøse næringslivet, eller om useriøse firmaer skal få kommunale kontrakter.

Men det er du som bestemmer på valgdagen 14. september hvem som skal sitte i det politiske førersetet i kommunen din! Før den dagen bør du sjekke med partiene lokalt hva de mener om det som er de viktigste sakene for deg.

Vi vil ha kommuner som stiller opp! Hvordan er det med deg?

Valgnyheter

Frem til valget gir vi deg valgnyheter om hva vi mener utgjør en god kommune. I en god kommune tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet.

Barnehage

I en god kommune er det nok barnehageplasser til alle og nok fagutdannet personell. Privatisering skaper utrygge ansatte, utrygge foreldre og utrygge barn. Gode offentlige barnehager er ryggraden i et godt tilbud til de aller minste.

Eldreomsorg

I en god kommune er eldreomsorgen en fantastisk møteplass mellom de som behøver bistand i en kritisk livsfase, og de som er i stand til å gi den. Eldreomsorgen blir ikke bedre av å settes ut på anbud til multinasjonale konserner.

Skole og skolefritidsordning

I en god kommune får lærerne bruke tiden sin til å undervise. Til å se hver enkelt elev. Ikke til å fylle ut skjemaer, eller teste seg selv og elevene. Gode kommuner gir lærerne tillit til å være den viktigste ressursen i skolen.

Næringspolitikk

En god kommune tar ansvar for arbeids- og næringslivet. Seriøse aktører som betaler skatt, overholder lover og tar inn lærlinger fortjener oppbacking. Gode kommuner stiller opp for bedriftene og slipper de seriøse til. Det skaper et godt arbeidsliv - for alle.

Kultur

Kultur er limet i samfunnet vårt og gir den enkeltes liv et rikere og mer fullverdig innhold. Uansett alder. Det vet en god kommune å sette pris på.

Idrett

En god kommune legger til rette for gode idrettstilbud for barn og voksne. Både helsa og trivselen blir vinnere. Bare en dårlig kommune gjør butikk på arbeidet til frivillige organisasjoner.

Samferdsel og klima

En god kommune legger til rette for at både personer og gods kommer seg trygt fra A til B. En god kommune lager planer for hvordan klimagassutslippene kan reduseres.

Helse og sosiale tjenester

En god kommune driver forebygging, slik at mange innbyggere kan bli spart for turen til sykehuset eller plassering på institusjon – og samfunnet kan bli spart for store utgifter.

Boligpolitikk

En god kommune ser på det som sitt ansvar at alle skal ha tak over hodet. Både den som vil eie, og den som vil leie. Å få et boligmarked til å fungere er en politisk dugnad. En kommune som stiller opp tar sin del av jobben.

Lokaldemokrati

En god kommune er ikke en bedrift som leverer tjenester til kundene. Det er en møteplass der innbyggerne sammen kan bestemme hvordan lokalsamfunnet skal se ut. Du kan være med og bestemme.

Søndagsåpent

En god kommune stiller opp for våre muligheter til å ha fri sammen med de vi bryr oss om. Søndagsåpne butikker betyr at hundretusener må jobbe på den viktigste fridagen.

Kirke

En folkekirke som stiller opp for menigheten utestenger ingen og lytter til alle. 14. september er det også kirkevalg.

Organisér deg!

Det handler om å løse utfordringer sammen. Fordi det du og jeg og alle andre gjør i fellesskap, blir større og mektigere enn hva hver enkelt av oss kan gjøre alene.